Chapter 15A.12INTERNATIONAL MECHANICAL CODE

(Repealed)

Sections:

15A.12.010
Repealed.
15A.12.020
Repealed.
15A.12.030
Repealed.
15A.12.010Adoption of the International Mechanical Code. (Repealed)

(Repealed Ord. 641 § 9, 2016; Ord. 565 § 1 (part), 2013; Ord. 516 § 1 (part), 2010; Ord. 450 § 3 (part), 2007; Ord. 347 § 5 (part), 2004.)

15A.12.020Copy on File. (Repealed)

(Repealed Ord. 641 § 9, 2016; Ord. 347 § 5 (part), 2004.)

15A.12.030Additional Provisions to the International Mechanical Code. (Repealed)

(Repealed Ord. 450 § 3 (part), 2007; Ord. 347 § 5 (part), 2004.)